【瓜】字的同音字有哪些?

【瓜】【guā】的同音字有:瓜 刮 呱 胍 括 栝 鸹 桰 铦 歄 煱 颪 趏 劀 緺 銛 銽 颳 諣 踻 鴰 騧【瓜】【guā】的同音字有:瓜 刮 呱 胍 括 栝 鸹 桰 铦 歄 煱 颪 趏 劀 緺 銛 銽 颳 諣 踻 鴰 騧
瓜字的拼音guā 瓜字的部首
瓜字的笔画5 瓜字的笔顺
瓜字的五笔RCYI 瓜字的繁体-
瓜字的郑码PS 瓜字的注音ㄍㄨㄚ
瓜字的结构单一 瓜字的拆解
瓜字异体字 瓜字的五行
瓜字的Unicode\u74dc 瓜字的四角码72230
「瓜」字是什么意思
 1. 蔓生植物,属葫芦科,果实可食:西~。冬~。~蒂。~分(像切瓜一样分割,如“~~天下”)。~葛。~代。~李(指嫌疑的境地)。~子儿。

「瓜」字的起源《说文解字》
 金文像藤蔓上挂着葫芦状的果实造字本义:挂在藤蔓上的葫芦状果实。篆文将葫芦状写成(厶)。   
「瓜」字在《康熙字典》的解释
【午集上】【瓜字部】瓜
【唐韻】【正韻】古華切【集韻】【韻會】姑華切,𠀤音騧。
【說文】㼌也。象形。
【詩·豳風】七月食瓜。
【禮·曲禮】爲天子削瓜者副之。又【月令】孟夏之月,王瓜生。
【註】王瓜,萆挈也。
【前漢·食貨志】菜茹有畦瓜瓠果蓏。
【齊民要術】二月辰日宜種瓜。
【廣雅】龍蹄獸掌,羊骹兔頭,桂支蜜筩,𤬒蛌貍頭,皆瓜屬也。又木瓜。
【詩·衞風】投我以木瓜,報之以瓊琚。
【傳】木瓜。楙木也。可食之木。
【周禮·冬官考工記·弓人】凡取幹之道七,柘爲上,檍次之,檿桑次之,橘次之,木瓜次之,荆次之,竹爲下。又天瓜,栝樓別名。見【本草綱目】。又昆侖瓜,茄子別名。見【酉陽雜俎】。又匏瓜,星名。
【史記·天官書】匏瓜有靑黑星守之,魚鹽貴。
【註】匏瓜,一名天雞。在河鼓東。匏瓜明,則歲大熟也。又守瓜,蟲名。
【爾雅·釋蟲】蠸輿父,守瓜。
【註】今瓜中黃甲小蟲,喜食瓜葉。故曰守瓜也。又地名。
【左傳·宣十五年】晉侯賞桓子狄臣千室,亦賞士伯以瓜衍之縣。又【襄十四年】昔秦人迫逐,乃祖吾離于瓜州。
【註】瓜州,地在今燉煌。
【正字通】今鎭江有瓜州,異地同名。又國名。
【正字通】柯枝國別種曰木瓜。穴居,男女裸體,紉結草木葉蔽前後。見星槎勝覽。又瓜田,複姓。
【前漢·王莽傳】有瓜田儀。又【韻補】叶攻乎切,音孤。
【左傳·哀十七年】衞侯夢于北宮,見人登昆吾之觀,被髮北面而譟,曰:登此昆吾之墟,緜緜生之瓜。余爲渾良夫,叫天無辜。又叶古禾切,音戈。
【道藏歌】仙童掇朱實,神女獻玉瓜。浴身丹液池,濯髮甘泉波。
【集韻】俗作苽,非。
「瓜」字在《汉语大字典》的解释

〈名〉

 1. (象形。小篆字形,两边象瓜蔓,中间是果实,是藤上结瓜的形象。从“瓜”的字,多与瓜果有关。草木蔓生植物名。种类很多,果实也称瓜)

 2. 同本义 [melon;gourd]。属于双子叶植物瓜科

  七月食瓜,八月断(摘下)壶(葫芦)。——《诗·豳风·七月》

  大曰瓜,小曰瓞,瓜之近本初生者常小。——《诗经集注》

  绵绵瓜瓞。——《诗·大雅·绵》

 3. 又如:瓜田(种瓜的田);瓜润(瓜受到灌溉后,长得更为丰美);瓜练(冬瓜的瓤);瓜瓤(瓜肉)

 4. 指形状如瓜的饰物、仪仗、兵器之类的器物 [melon-like thing]。如:瓜皮帽;瓜皮船;金瓜(简称“瓜”。一种充作仪仗的武器。长柄,上端作瓜形)

 5. 瓜州 [Gua prefecture]

 6. 古地名。故址在今甘肃省敦煌县

 7. 治所在今甘肃省安西县东

 8. 瓜洲,镇名 [Gua town]。又称瓜埠洲。在江苏省邗江县南部大运河入长江处

 9. 通“蜗”( wō)。蜗牛 [snail]

  自作一瓜牛庐,净扫其中。——《三国志·魏书·管宁传》

〈动〉

 1. 瓜成熟 [ripen]

  虽蔬食,菜羹,瓜祭,必齐(同“斋”,斋戒)如也。——《论语·乡党》

  齐侯使 连称、 管至父戍 葵丘,瓜时而往。——《左传·庄公八年》

 2. 又如:瓜期(瓜代之期。官员任满由别人接任的日期);瓜时而往,及瓜而代(同“瓜期”);瓜时(指瓜熟的时候)

 3. 分割 [cut apart]

  于时瓜剖区宇,蜂起英豪。——唐· 白居易《汉高皇帝亲斩白蛇赋》

 4. 又如:瓜剖(分割土地,同瓜分);瓜剖豆分(比喻国土被人侵占瓜分。也作“豆剖瓜分”)

「瓜」字在《汉语大词典》的解释

guā ㄍㄨㄚ 〔《广韵》古华切,平麻,见。〕
 1.  葫芦科植物。种类甚多。果实可作蔬菜或水果,有的还可作杂粮和饲料。亦指这类植物的果实。
  ●《诗·小雅·信南山》:「中田有庐,疆埸有瓜,是剥是菹。」
  ●《红楼梦》第四一回:「话说刘老老两只手比着说道:‘花儿落了结个大倭瓜。’」
 2.  指形状如瓜的饰物、仪仗、兵器之类的器物。
  ●汉蔡邕《独断》卷下:「凡乘舆车,皆羽盖金华瓜,黄屋左纛。」
  ●《后汉书•董卓传》:「卓遂僭拟车服,乘金华青盖,瓜画两轓。」
李贤注:「瓜者,盖弓头为瓜形也。」
  ●《元史•礼乐志一》:「次立瓜十,次卧瓜三十,并夹葆盖,小戟、仪锽,分左右行。」
  ●《西游记》第二九回:「我这里有的是鞭、简、瓜、锤、刀、枪、钺……随你选称手的拿一件去。」
  ●明郎锳《七修类稿•国事·本朝内官忠能》:「鼎遂持瓜候宫门击之。」
 3.  指瓜成熟。
  ●《左传•庄公八年》:「齐侯使连称、管至父戍葵丘。瓜时而往,曰:‘及瓜而代。’」
  ●唐骆宾王《晚度天山有怀京邑》诗:「旅思徒漂梗,归期未及瓜。」
  ●《警世通言•王娇鸾百年长恨》:「奈娇鸾一来是及瓜不嫁知情慕色的女子;二来满肚才情不肯埋没。」
 4.  刮。
  ●元杨梓《敬德不伏老》第一摺:「想我主在御科园有难之时,我在澄清涧瓜马,有军士来报,某即戋马单鞭,直赶至御科园。」
  ●明冯惟敏《步蟾宫·剪发》曲:「整犀梳生怕齿儿瓜,摘凤髻常忧翅儿划。」
 5.  喻傻。
  ●沙汀《意外》:「‘你装啥瓜呵!’张锷大笑,朴实的黑脸上带点揶揄神气。」
 6.  通「蜗」。
  ●
《字汇补·瓜部》:「瓜,与蜗通。」参见「瓜牛」、「瓜牛庐」。
用「瓜」字组词
瓜期 破瓜 匏瓜 王瓜 瓜葛 瓜瓞 寒瓜 瓜子 花木瓜 瓜子金 金瓜 及瓜 邵平瓜 灌瓜 瓜時 削瓜 瓜步 瓠瓜 瓜州 土瓜 搔瓜 瓜蔓水 菜瓜 生瓜 苦瓜 五色瓜 哈密瓜 瓜洲 瓜瓠 秦侯瓜 白瓜 瓜田 瓜分 木瓜 瓜蔓 瓜代 包瓜 種瓜 東陵瓜 胡瓜 投瓜 瓜时 木瓜山 黃瓜 瓜戍 花瓜 甜瓜 瓜潤 故侯瓜 傻瓜 黃臺瓜辭 絲瓜 番瓜 澆瓜之惠 糖瓜 黄瓜 瓜果 綿綿瓜瓞 北瓜 瓜裂 西瓜 瓟瓜 瓜牛 地瓜 种瓜 梅瓜 瓜皮船 瓜祭 銀瓜 靈瓜 瓜瓣 冬瓜 敦瓜 越瓜 瓜皮帽 瓜衍之賞 倭瓜 梢瓜 青門瓜 絲瓜絡 召平瓜 果瓜 东陵瓜 磕瓜 腦瓜 脑瓜 黄台瓜辞 二流打瓜 瓜華 瓜搭 老王賣瓜 棗瓜 嘉瓜 稍瓜 絲瓜筋 瓜割 番木瓜 點瓜 翠瓜 瓜疇芋區
「瓜」字的同音字
100个生僻汉字随机推荐
𣹱 𣹺 𣹩 𣺁 𣹯 𣹠 𣸐 𣻩 𣹨 𣹽 𣹞 𣹧 𤊴 𤊵 𤗜 𤋅 𤊶 𤗛 𤊽 𤊾 𤋂 𤊲 𤋃 𤘐 𤊼 𤋇 𤕤 𤗘 𤋄 𤋀 𤊺 𤋁 𤖌 𤖍 𤕘 𤍞 𤠎 𤠙 𤚖 𤚒 𤠑 𤚐 𤠏 𤠍 𤠞 𤠘 𤠟 𤠡 𤠐 𤚔 𤠠 𤠒 𤠚 𤠓 𤟜 𤠖 𤟞 𤠗 𤚕 𤚎 𤠔 𤚏 𤦳 𤬁